BHV: verplicht of niet?

Is Bedrijfshulpverlening (BHV) nou wel of niet verplicht? In Nederland is het antwoord een duidelijke “ja”. Bedrijven zijn wettelijk verplicht om te zorgen voor voldoende BHV’ers binnen hun organisatie. Dit betekent dat er personeel moet zijn dat getraind is in EHBO, brandbestrijding en evacuatieprocedures.

Maar waarom is BHV eigenlijk verplicht?

Het doel van BHV is om de veiligheid binnen een organisatie te waarborgen en om snel en effectief te kunnen handelen in noodsituaties. Dit kan variëren van kleine incidenten zoals een medische noodsituatie tot grotere calamiteiten zoals brand of een evacuatie.

Wanneer bedrijven niet voldoen aan de BHV-verplichting, kunnen ze te maken krijgen met boetes en juridische consequenties. Daarnaast kan het ontbreken van een adequaat BHV-plan ernstige gevolgen hebben in geval van een noodsituatie, zowel voor medewerkers als voor het bedrijf zelf.

Om te voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot BHV-verplichting, moeten bedrijven BHV-trainingen organiseren voor hun personeel en ervoor zorgen dat er te allen tijde voldoende BHV’ers aanwezig zijn. Door proactief te investeren in BHV-trainingen kunnen bedrijven niet alleen voldoen aan de wet, maar ook de veiligheid en het welzijn van hun werknemers bevorderen.

Kortom, BHV is niet alleen verplicht vanuit een wettelijk perspectief, maar het is ook essentieel voor het creëren van een veilige werkomgeving en het beschermen van zowel personeel als bedrijfsmiddelen.

Wil je meer weten over BHV-verplichtingen en hoe je hieraan kunt voldoen? Neem dan contact met ons op voor deskundig advies en BHV-trainingen op maat.

BHV: Wanneer is het Verplicht?

In de Nederlandse wet staat dat organisaties doeltreffende maatregelen moeten nemen op het gebied van BHV. Wat dit precies inhoudt, hangt af van verschillende factoren, zoals de omvang van het bedrijf en de aard van de werkzaamheden.

Ieder bedrijf met personeel, zelfs al vanaf één medewerker, moet BHV goed regelen. Dit betekent dat er altijd iemand binnen het bedrijf aanwezig moet zijn die bekwaam is in EHBO, brandbestrijding en evacuatieprocedures. Bij kleine bedrijven kan dat betekenen dat je als werkgever zelf als BHV’er fungeert.

Wat zegt de Arbowet over BHV? Een overzicht.

De Arbowet is de basis voor het waarborgen van veiligheid en gezondheid op de werkplek. Artikel 15 van de Arbowet benadrukt de noodzaak van ‘deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening’.

Volgens de Arbowet is elke werkgever verplicht om een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Dit vereist de ontwikkeling van een Arbobeleid. In grotere organisaties wordt daarvoor vaak samengewerkt met werknemersvertegenwoordigingen zoals ondernemingsraden, personeelsverenigingen en vakbonden.

Bedrijfshulpverlening (BHV) is een integraal onderdeel van dit beleid, zoals aangegeven in de Arbowet. De werkgever dient ervoor te zorgen dat er voldoende BHV’ers zijn die in staat zijn om hun taken adequaat uit te voeren en tijdig bijgeschoold worden.

In Artikel 3, lid 1c van de Arbowet staat dat er doeltreffende maatregelen moeten worden genomen op het gebied van eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen. Om aan deze verplichting te voldoen, kunnen werkgevers één of meer werknemers aanwijzen als bedrijfshulpverleners.

Bedrijfshulpverleners moeten over de juiste opleiding, uitrusting en organisatiestructuur beschikken om hun taken naar behoren uit te voeren, zoals voorgeschreven door de Arbowet.

Wil je meer weten over de verplichtingen van de Arbowet met betrekking tot BHV? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over BHV en ons cursusaanbod.

BHV verplicht bij hoeveel medewerkers?

Zoals gezegd is BHV in Nederland verplicht voor alle bedrijven, ongeacht de grootte. Zelfs als je slechts één medewerker in dienst hebt, moet je als werkgever BHV goed regelen. Het aantal benodigde BHV’ers hangt af van de grootte van het bedrijf en de risico’s die de werkzaamheden met zich meebrengen.

Of je nu een klein bedrijf bent met een handvol medewerkers of een grote organisatie met honderden werknemers, het is essentieel om te voldoen aan de wettelijke BHV-verplichtingen. Dit omvat het aanstellen van voldoende BHV’ers die getraind zijn in EHBO, brandbestrijding en evacuatieprocedures.

Hoeveel BHV’ers zijn verplicht op de werkvloer? De richtlijnen.

Wil je weten hoeveel Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) verplicht zijn op de werkvloer? Voorheen (in de Arbowet van vóór 2007) gold de regel dat er minstens één BHV’er aanwezig moest zijn per 50 medewerkers. Na 2007 is deze richtlijn echter komen te vervallen.

De huidige Arbowet vereist dat BHV doeltreffend georganiseerd wordt. Dit betekent dat het aantal benodigde BHV’ers afhangt van factoren zoals de grootte van de organisatie, de aard van het werk, en de gezondheids- en veiligheidsrisico’s die op de werkplek aanwezig zijn.

Een essentieel onderdeel van een effectieve BHV-organisatie is de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), een verplicht document voor iedere organisatie. Op basis van deze RI&E wordt bepaald hoeveel BHV’ers nodig zijn binnen de organisatie.

Het is belangrijk om altijd rekening te houden met de aanwezigheid van minstens één BHV’er tijdens calamiteiten of ongevallen, zelfs bij situaties zoals vakanties, thuiswerken, ploegendiensten of veelvuldig afwezige werknemers. In kleinere organisaties kan de werkgever zelf de taken van BHV op zich nemen, maar er moet altijd minstens één werknemer worden aangewezen die hem kan vervangen in geval van afwezigheid.

Benieuwd naar hoe je de BHV binnen jouw organisatie effectief kunt organiseren? Neem contact met ons op voor deskundig advies en informatie over onze BHV-trainingen.

Risico Inventarisatie en -evaluatie (RI&E): Essentieel onderdeel van Arbobeleid

De Risico Inventarisatie en -evaluatie (RI&E), is net als Bedrijfshulpverlening (BHV), een verplicht onderdeel van het Arbobeleid volgens de Arbowet. Deze inventarisatie beschrijft de risico’s die het werk met zich meebrengt voor werknemers. De werkgever moet volgens de Arbowet een plan van aanpak hebben om deze risico’s voor veiligheid en gezondheid aan te pakken.

Het opstellen van een RI&E is niet vereist voor organisaties zonder personeel in dienst. Wel is het belangrijk op te merken dat ook uitzendkrachten, stagiairs en vrijwilligers onder de noemer ‘personeel’ vallen in dit geval.

Wil je meer weten over hoe je een effectieve RI&E opstelt en implementeert binnen jouw organisatie? Dit is onderdeel van onze BHV trainingen.

Neem contact met ons op om hier meer over te horen.

Kan een Werkgever BHV Verplichten?

Kan je als werkgever een werknemer verplichten om BHV’er te worden? Volgens de Arbowet, moet een werkgever zich laten bijstaan door één of meer werknemers die zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.

Op basis van deze wettelijke bepaling kan een werknemer in principe niet weigeren om BHV’er te worden en een BHV-cursus te volgen. Een cursus die idealiter tijdens normale werktijden zou moeten plaatsvinden. Is dit niet het geval? Dan heeft de werknemer het recht om compensatie aan te vragen.

Hoewel de wet duidelijk is over de verplichtingen van een werkgever en werknemer met betrekking tot BHV, is het ook van belang dat het BHV-team uit gemotiveerde mensen bestaat. Als een werknemer moeite lijkt te hebben met het volgen van de BHV-cursus, is het raadzaam om te achterhalen waarom dit zo is. Misschien is er sprake van een misvatting over de rol van een BHV’er die gemakkelijk kan worden opgelost. Ook kan het zijn dat een werknemer moeite heeft met bepaalde aspecten van bedrijfshulpverlening. In dat geval is het wellicht verstandig om een andere werknemer voor deze rol te vragen.

BHV voor ZZP’ers: Wat zijn de vereisten?

Ben je als ZZP’er verplicht om BHV te volgen? Het antwoord op deze vraag is helaas niet eenduidig en kan worden samengevat als: ‘Nee, tenzij…’.

Als ZZP’er zonder personeel in dienst heb je geen wettelijke verplichting voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Dit betekent dat als je als ZZP’er alleen werkt, er geen verplichting is om BHV te volgen.

Echter, wanneer je als ZZP’er samenwerkt met andere zelfstandigen, vakantiekrachten, stagiairs of klanten, heb je wel een zorgplicht voor niet-werknemers. In dat geval dien je de BHV wel degelijk goed te regelen. Hoewel je geen werkgever bent, ben je nog steeds verplicht ervoor te zorgen dat iedereen die arbeid verricht zonder arbeidsovereenkomst zijn werk veilig kan uitvoeren.

Wil je meer weten over de vereisten en verplichtingen met betrekking tot BHV als ZZP’er? Neem dan contact met ons op voor deskundig advies en informatie over ons aanbod van BHV-cursussen.

Hoe te Voldoen aan de BHV Verplichting? Ontdek onze BHV Cursussen!

Om te voldoen aan de Bedrijfshulpverlening (BHV) verplichting is het essentieel dat BHV’ers snel en adequaat kunnen handelen bij calamiteiten. De wet vereist dat zij hiervoor voldoende opgeleid zijn. Het is van groot belang dat de BHV-training aansluit bij de praktijk, dat er regelmatig geoefend wordt en dat er nascholing plaatsvindt.

Hoewel er geen exacte regels zijn voor de vorm en inhoud van de opleiding, is een BHV cursus de meest gebruikelijke manier om aan deze eis te voldoen. Het BHV certificaat dat je na het volgen van de cursus ontvangt, is een jaar geldig. Om kennisverlies te voorkomen en de vaardigheden als BHV’er op peil te houden, is het belangrijk om regelmatig de BHV Herhaal cursus te volgen.

Bij EDUQ Opleidingen bieden we zowel de BHV Basis cursus als de BHV Herhaal cursus aan. De BHV Basis cursus legt een stevige basis voor alle BHV-kennis en -vaardigheden, terwijl de BHV Herhaal cursus gericht is op het opfrissen van bestaande kennis. Beide cursussen worden aangeboden tegen een vriendelijke prijs en vinden plaats in Haarlem. Vanaf 6 personen kunnen we de cursus ook bij jou op locatie verzorgen.

Wil je meer informatie over onze BHV cursussen of wil je je direct inschrijven? Bezoek onze website voor meer details over de BHV Basis cursus, BHV Herhaal cursus, of de BHV cursus op eigen locatie. Heb je liever persoonlijk contact? We zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar en beantwoorden graag je vragen.

X